ZPAV :: Muzyka A Prawo - Geo-ochrona - najważniejsze fakty

Utwory chronione prawem autorskim nie będą objęte zakazem blokowania geograficznego

Trójstronne rozmowy Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego dotyczące rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego zakończyły się porozumieniem w sprawie wyłączenia utworów chronionych prawem autorskim, w tym muzyki, z zakresu rozporządzenia.

W dniu 20 listopada odbyły się trójstronne rozmowy Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego dotyczące Rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. W wyniku tych rozmów osiągnięto porozumienie w sprawie wyłączenia utworów chronionych prawem autorskim, w tym muzyki, z zakresu rozporządzenia, co oznacza, że nie będą one objęte zakazem blokowania geograficznego. Ustalono również, że po dwóch latach nastąpi rewizja rozporządzenia w tym zakresie.

Tym samym przychylono się do stanowiska rynku fonograficznego: właścicieli praw, producentów, autorów, twórców i wykonawców, którzy wspólnie apelowali o pozostawienie poza zakresem rozporządzenia usług związanych z dostarczaniem lub świadczeniem nieaudiowizualnych treści chronionych prawem autorskim, w tym muzyki, argumentując że zniesienie geo-ochrony może spowodować nawet dwukrotny wzrost cen w serwisach streamingowych w Polsce, co bezpośrednio przełoży się na zahamowanie rozwoju legalnego rynku cyfrowego i wzrost piractwa internetowego.

Proces legislacyjny zostanie zakończony w nadchodzących tygodniach. Jego kolejne etapy to:

  • akceptacja zasiadających w Radzie Europejskiej szefów państw członkowskich,
  • akceptacja Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym,
  • publikacja w Dzienniku Ustaw UE.

Rozporządzenie wejdzie w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dz. U.

Przypominamy, że sprawa rozpoczęła się w maju 2016 roku, kiedy to Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie zakazu blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 2016/0152 (COD). Pod koniec 2016 roku, z inicjatywy polskiej europosłanki Róży Thun, do raportu opiniującego tekst komisji wprowadzona została poprawka, włączająca w zakres rozporządzenia także treści chronione prawem autorskim, w tym muzykę. Wzbudziło to duże zaniepokojenie europejskiego przemysłu fonograficznego, który rozpoczął intensywne działania na rzecz nieobejmowania muzyki zakazem blokowania geograficznego. Akcje lobbingowe prowadził także ZPAV we współpracy z europejskim oddziałem Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego. Obejmowały one bezpośrednie spotkania z europosłami, przekazywanie informacji o szkodliwości takiego rozwiązania dla mniejszych rynków muzycznych i obecność w mediach. W marcu 2017 roku skierowany został do europosłów apel przeciwko objęciu muzyki zakazem geo-ochrony, podpisany przez 160 polskich artystów. Na tej bazie powstała także specjalna kampania „Geo-ochrona. Zainteresuj się”, sygnalizująca konsekwencje zniesienia blokady geograficznej w obszarze muzyki.

Pomimo szerokiego sprzeciwu branży muzycznej wszystkich państw członkowskich w kwietniu 2017 roku Parlament Europejski przyjął raport, który rekomendował wprowadzenie zakazu geo-ochrony dla treści prawnoautorskich. ZPAV w tej sytuacji skoncentrował swoje działania na kontaktach z Ministerstwem Rozwoju, które odpowiedzialne było za przedstawienie stanowiska RP w tym zakresie na forum Rady UE.

W listopadzie 2017 r. w wyniku rozmów trójstronnych Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego uzgodniono powrót do pierwotnego zakresu wniosku Komisji, tj. wyłączenia treści chronionych prawem autorskim, w tym muzyki, z zakresu rozporządzenia – wprowadzono przy tym kompromisowe zapisy, przewidujące rewizję rozporządzenia w tym zakresie po dwóch latach.


Czytelnia


Nasz głos w mediach

Będzie drożej i mniej lokalnie – Rzeczpospolita

Polska branża muzyczna przeciw zakazowi geoblokowania, boi się wzrostu cen w serwisach streamingowych – Wirtualnemedia.pl

Wywiad: Artur Rawicz vs Marek Staszewski (pełnomocnik ZPAV) i Jan Kubicki (Prezes Universal Music Polska) – Codzienna Gazeta Muzyczna

Value gap
Geo-ochrona
Fryderyk Festiwal 2022