ZPAV :: Muzyka A Prawo - Złota Blacha

KOALICJA ANTYPIRACKA

powstała w październiku 1998 roku z inicjatywy trzech organizacji: Związku Producentów Audio Video (ZPAV) reprezentującego producentów fonograficznych, Fundacji Ochrony Własności Audiowizualnej (FOTA) zajmującej się ochroną praw twórców filmowych i Business Software Alliance (BSA) - organizacji zrzeszającej twórców oprogramowania komputerowego. Powstanie Koalicji było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90-tych bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce.

Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw własności intelektualnej. W czasie swej działalności Koalicja Antypiracka:

 • zwiększyła udział reprezentantów pokrzywdzonych podmiotów praw autorskich i pokrewnych w postępowaniach przygotowawczych;
 • przeprowadziła ogólnopolską kampanię medialną pod hasłem „Wytęp piractwo”;
 • ustanowiła coroczne nagrody „Złota Blacha” dla szczególnie zasłużonych w zwalczaniu piractwa jednostek policji;
 • ustanowiła coroczne nagrody „Złoty Szlaban” dla szczególnie zasłużonych w zwalczaniu piractwa organów celnych;
 • przeprowadziła kilkaset szkoleń w całym kraju dla prokuratorów, sędziów, policjantów, celników i strażników granicznych;
 • dwukrotnie przeprowadziła dwuetapową akcję „List 500”, polegającą na bezpośrednim zwróceniu się do kilkuset największych firm i kilkuset szkół wyższych, w ramach której bezpłatnie udostępniono program komputerowy do inwentaryzacji zasobów IT i weryfikacji plików muzycznych i filmowych oraz oprogramowania pod względem legalności, bezpieczeństwa i efektywności;
 • w sposób ciągły współpracuje z policją, strażą graniczną, służbami celnymi i prokuraturą w zakresie zwalczania piractwa intelektualnego;
 • bierze udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych;
 • bierze udział przy sporządzaniu corocznego raportu rządowego na temat poziomu ochrony praw własności intelektualnej w Polsce;
 • współdziałała w tworzeniu „Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce”;
 • wprowadziła do szkół gimnazjalnych program edukacyjny „Bądź oryginalny”, mający na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw własności intelektualnej;
 • przeprowadziła szkolenie dla firm i uczelni wyższych w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi.
 • Kontakt: koalicja@zpav.pl

  Poniżej krótkie wizytówki organizacji, tworzących obok ZPAV Koalicję Antypiracką. Business Software Alliance (BSA) jest organizacją, której celem jest promowanie bezpieczeństwa i poszanowania prawa w społeczeństwie informacyjnym. BSA reprezentuje, tak wobec instytucji publicznych, jak i na rynku międzynarodowym, interesy producentów użytkowego oprogramowania komputerowego oraz ich partnerów produkujących sprzęt komputerowy. Członkowie BSA reprezentują najszybciej na świecie rozwijającą się gałąź przemysłu. Działania BSA mają na celu wspieranie rozwoju technologicznego poprzez działalność edukacyjną oraz inicjatywy społeczne związane z ochroną praw autorskich, z poprawą bezpieczeństwa w środowisku elektronicznym oraz z handlem elektronicznym.

  BSA istnieje od 1988 roku i obecnie działa w ponad 60 krajach świata. W 1994 roku BSA rozpoczęło działalność w Polsce, polegającą na organizacji corocznych kampanii informacyjno-edukacyjnych promujących poszanowanie prawa własności intelektualnej, a także szkoleń w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi i odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszania praw autorskich producentów oprogramowania. Ponadto BSA uruchomiło infolinię antypiracką, pod której numerem przyjmowane są zgłoszenia przypadków piractwa komputerowego.

  Członkami BSA są, między innymi: Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Centennial Software, CNC, Corel, Mathworks, Microsoft, Monotype, O&O, Quark, Siemens PLM Software, Solid Works, Symantec and Tekla.

  Więcej informacji: www.bsa.org i www.bsa.org/polska

  Infolinia BSA: (22) 434 34 34

  Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) powołana została do życia w lipcu 1994 roku. Podstawą decyzji o powołaniu Fundacji było przekonanie, iż brak jest w Polsce instytucji, która dysponując szeroką wiedzą na temat obrotu prawami majątkowymi do utworów audiowizualnych oraz stosowanych przez producentów i dystrybutorów zabezpieczeń nośników tych utworów, przekazywałaby ją organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości do wykorzystania w trakcie prowadzonych przez te jednostki postępowaniach karnych z zakresu tak zwanego „piractwa audiowizualnego”, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat.

  Swoje cele statutowe Fundacja realizuje między innymi poprzez:

 • prowadzenie wszechstronnych akcji informacyjnych w celu promocji znajomości oraz przestrzegania praw autorskich i pokrewnych;
 • organizowanie seminariów i szkoleń mających na celu poprawę wiedzy w zakresie prawa regulującego działanie rynku audiowizualnego;
 • gromadzenie danych dotyczących rynku audiowizualnego oraz prowadzenie baz danych dotyczących praw do utworów audiowizualnych;
 • współpracę oraz pomoc organom ścigania w zakresie prowadzonych przez nie postępowań w sprawach naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz inicjowanie takich postępowań.
 • FOTA: tel. (22) 847 98 98, 847 98 97, sekretariat@fota.atomnet.pl

  Value gap
  Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki

  Złote Blachy za sukcesy w walce z piractwem przyznane

  Złote Blachy za sukcesy w walce z piractwem przyznane

  Koalicja Antypiracka po raz kolejny uhonorowała Złotymi Blachami policjantów z jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym.


  Przeczytaj więcej Więcej aktualności